Morutapuo III

Date
1945
Authors
Hermannsburg Mission Book Depot
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Hermannsburg Mission Book Depot
Abstract
Lokwalo lo, lo eteletswe-pele ke Bo-Moru- tapuo I. le II. Dikwalo tse pedi tseo, di re rutile mafoko a puo ya Setswana ka fa a farologanyesegang ka teng. Di re rutile melao ya go fetoga le go dirisiwa ga ona. Morutapuo III. ke lokwalo lo lo tswele- tsang thuto eo pele, ka go supa ka fa mafoko a tlhomaganngwang ka teng, gore a nne mebo- lelo, le ka fa mebolelo e tlhomaganngwang ka teng e nne mebolelo-ntsi gongwe mebolelo-ka- karetso. Lokwalo lo, e bile ke lo lo re rutang di- tshupo tsa go buisa le mokgwa wa seboko sa poitere (poetry).
Description
Setswana book
Keywords
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Citation
1945,Morutapuo,Hermannsburg Mission Book Depot,Rusternburg.