Thuta-Puo

Date
1951
Authors
Malepe, A.T
Vanzyl, H.J
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Voortrekkers Beperk
Abstract
Dithuto tse di rulaganyeditswe Seema sa Botlhano le sa Borataro (Stds. V & VI) mme go solofelwa gore di tlaa nna thuso e kgolo thata mo go barutisi le bana. Dikgakololo ke tse: 1. Thuto e nngwe le e nngwe e tshwanetse go rutwa ka puisano. Ngwana yo mongwe le yo mongwe a nne le buka ya gagwe. Morutisi a dire gore bana ba buise ditemana pele mme a ba thuse gore ba di tlhaloganye. )2. Morago ga puiso le puisano go simololwa tiro ya go kwala. Tiro yotlhe e tshwanetse ya kwalwa mo dibukaneng tsa bana tsa tirelo ka gonne bana ga ba a tlwaela go kwala Setswana mme ka go ba kwadisa re tlaa ba thusa thata. 3. Motlha mongwe bana ba letlelelwe go buisa ditemana ka setu mme morago ba arabe dipotso tse di latelang temana eo.
Description
Setswana book
Keywords
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Citation
1951,Thuta-Puo,Voortrekkers Beperk,Johannesburg.